ngrep命令是grep命令的网络版,他力求更多的grep特征,用于搜寻指定的数据包。正由于安装ngrep需用到libpcap库, 所以支持大量的操作系统和网络协议。能识别TCP、UDP和ICMP包,理解bpf的过滤机制。

语法格式:ngrep [参数]

常用参数:

-i忽略大小写
-o将匹配的数据保存到文件
-c强制显示列的宽度
-L查询网卡接口

参考实例

捕捉amazon:80端口的request和response。-d eth0是用来监听对外的网卡:

[root@linux-arae-cc ~]# ngrep -W byline -d eth0 port 80

捕捉所有的包:

[root@linux-arae-cc ~]# ngrep '[a-zA-Z]' -t -W byline -d any tcp port 18080